Redegjørelse for Biltrends kartlegging og arbeid med krav i åpenhetsloven

Kjøp bil Kontakt oss

Om Biltrend 

Biltrend-konsernet består av selskaper som spesialiserer seg på salg og reparasjon av biler. I tillegg inkluderer det egne skadeverksteder og eiendomsselskaper, totalt 14 selskaper. Konsernet eies av familien Molund, som kontrollerer 100% av aksjene. Biltrend har også flere medeiere på de enkelte lokasjoner. 

En gjennomgående styrestruktur gjelder for alle selskaper, med samme styreleder. 
  
Vi setter stor vekt på bærekraft og åpenhet, og dette inkluderer overholdelse av kravene i åpenhetsloven. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhet er sentralisert på konsernnivå og ledes av styreleder.

Biltrends holdning til sosialt ansvar

Biltrend tar på stort alvor vårt sosiale ansvar. Kravene i åpenhetsloven medfører en større systematikk i dette arbeidet og vil medføre at styret årlig skal revidere vår interne status.

Alle ledd i Biltrend er kjent med vår holdning til vårt sosiale ansvar.

Vi skal som bedrift bevisst søke å ansette medarbeidere fra flere kulturer og søke balanse kjønnsmessig i en bransje som ha vært mannsdominert. Dette er en holdning ledelsen i Biltrend har implementert over mange år.

Varslinger om uønskede hendelser skal varsles til nærmeste leder, eller dersom varsler ønsker det direkte til styreleder. Alle varslinger blir jobbet systematisk med, og styreledelsen skal involveres i alle varslingssaker. 

Kartlegging av Biltrends virksomhet med tanke på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Arbeidet med kartlegging av Biltrends påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjøres av styret ved styrets leder. Biltrend har søkt å kartlegge vår direkte påvirkning, samt indirekte gjennom våre leverandører eller forretningspartnere. 
  
Alle våre leverandører har norske avdelinger som vi gjør våre innkjøp gjennom. Alle disse er underlagt samme høye krav til arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og redegjør selvstendig for disse. Vi gjør ikke innkjøp direkte fra land som er høyrisiko for brudd på elementære rettigheter, og risikoen anses derfor som liten.

Biltrend har noen ansatte gjennom bemanningsbyråer som rekrutterer internasjonalt. Biltrend følger opp dette regelmessig for å sikre at alle disse medarbeidere har vilkår som tilsvarer norsk tariff og norske retningslinjer. 
  
Biltrend har ikke avdekket forhold ved vår forretningsvirksomhet, leverandører eller partnere som utgjør negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. 

Videre arbeid og kommunisering av vårt arbeid med åpenhetsloven 

Vår kartlegging har ikke avdekket forhold som krever tiltak.

Biltrend vil fortsette arbeidet med kartlegging av alle forhold ved vår virksomhet slik at vi sikrer etterlevelse av de standarder vi stiller og ønsker for vår virksomhet.

Biltrend vil publisere vårt arbeid med dette.

Dersom vi avdekker forhold som utgjør negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold vil vi iverksette alle nødvendige tiltak for å rette opp dette. 
 

Enhver som har innspill eller spørsmål til Biltrend om forhold rundt åpenhetsloven kan kontakte styreleder direkte: marius@biltrend.no